Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SORYKS Piotr Sowiński, ul. Tomasza 24a/1,
40-564 Katowice NIP 6341073983 kontakt@soryks.pl; tel. 32 322 85 33

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujący celach:
3.1. Realizacja zamówienia (transakcji zakupu przez Klienta) - w zakresie: Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Adres e-mail, Nr telefonu, Nr NIP na czas realizacji zamówienia.
3.2. Realizacja działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
Przetwarzane dane osobowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
3.3. Realizacja reklamacji oraz zwrotów - w zakresie: Imię, Nazwisko, Adres do wysyłki, Adres e-mail, Nr telefonu, numer NIP oraz numer rachunku bankowego na czas realizacji zwrotu/reklamacji.
3.4. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi  przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
3.5. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykoania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
3.6. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU w związku z:
a. świadczeniem przez PayU na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
b. obsługą i rozliczaniem przez PayU płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
c. w celu weryfikacji przez PayU należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi  przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
3.7. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej FedEx Express Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w związku z obsługą wysyłki/zwrotu do Pana/Pani zakupionych przez Panią/Pana towarów w Sklepie internetowym.
3.8. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej InPost SA w związku z obsługą wysyłki/zwrotu do Pana/Pani zakupionych przez Panią/Pana towarów w Sklepie internetowym.
3,9. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej RABEN w związku z obsługą wysyłki/zwrotu do Pana/Pani zakupionych przez Panią/Pana towarów w Sklepie internetowym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.4 i 3.5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
a. ING Bank Śląski S.A.
b. Twisto Polska Sp. z o.o.

4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru lub usługi nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska sp. z o.o.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@soryks.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyzwolenia 14, 43-190 Mikołów

7. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z realizacją umowy, Rozporządzeniem a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawionego dostępu do danych osobowych.

8. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika naszych serwisów internetowych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Firma Soryks nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów lub użytkowników swoich serwisów.

Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z naszych serwisów internetowych oraz dokonywanie zakupu produktów i usług oferowanych w naszych serwisach

9. Niezapowiedziane Wiadomości
Firma Soryks nie wysyła niezapowiedzianych wiadomości Firmom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Firma Soryks nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych i kontaktowych firmom oferującym usługi komercyjnego mailingu oraz nie korzysta z usług komercyjnego mailingu.

10. Cookies (Ciasteczka)

Niektóre nasze serwisy mogą wykorzystywać cookies, którymi są małe pliki tekstowe identyfikujące użytkownika serwisu w sposób potrzebny do uproszczenia lub wykonania danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.

11. Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do firmy Soryks.

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).